İhram Nedir

İhram Nedir

İhram” , aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Rasülü’nün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir. Bu yasaklar, hac veya umre için niyet edip ihrama girilen andan itibaren başlar. İhramlı erkekler başlarını açarak ve günlük kıyafetlerini çıkararak izar ve rida denilen dikişsiz iki parça havluya veya beze bürünür. Bayanların ihramı için günlük kullandıkları kıyafetler haricinde herhangi bir ihram kıyafeti yoktur. Hanımların ihram simgeleri yüzlerinin açık olmasıdır. Bir rivayette ”Hanım ihramlı oluşu yüzünde, Erkeğin ihramlı oluşu ise başındadır”.

 Umreye veya Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi kıyafetlerini, makam ve mevkilerinin göstergesi olan bütün her şeyi bırakıp Allah önünde herkesin eşit olduğunu gösteren ve sembolize eden iki basit giysiye bürünürler. Yani ihram ilk önce Allah nezdinde mal, mülk, madde ve metanın bir hiç sayıldığı, bütün Müslümanların bu kutsal ortamda eşit ve birbirinin kardeş olduğunu ifade etmektedir. İhrama giren kişi artık dünyevi elbiselerinden arınmış sadece kimlikler ve kişilikler ortaya konulmuştur. Diğer bir ifade ile günlük yaşamda maddi gücünü gösteren süs, kıyafet, ziynet gibi eşyalardan kurtulmuş takva elbisesini giymiştir. İhramda kullanılan iki parça sadece eşitliği ve avret yerlerini örtmeye yöneliktir. Mikat sınırları ile başlayan kutsal yolculukta giyilmesi gereken elbise ise sadece takva elbisesidir. Zira Yüce Allah’ın buyurduğu üzere ”Takva elbisesi daha hayırlıdır”(A’raf, 26)

Harem bölgesinde yalın ayak, başı açık, aç ve muhtaç, yoksulluk ve yokluk görüntüsü içinde sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında kendi güç ve kudretini, makam ve mevkinin bir anlam ifade etmeyeceğini ifade etmeyeceğini ortaya koymuş bir vaziyete girer. Bu durum aynı zamanda insanın millet, sınıf, sosyal statü gibi insanları birbirinden ayıran ve farklılaştırmaya yol açan çeşitli sosyal unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratılmış olan Hz. Adem’i sembolize eder. Giydikleri beyaz örtüler içindeki insanlar, adeta barış bayraklarını açmış barışın sembolü olan beyaz güvercinler gibi olmuşlardır. Harem bölgeye yani dokunulmazlık alanına savaşsız bölgeye ve barış bölgesine girmişlerdir. İhramı zırha benzetebiliriz. Normal bir zırh insanı gelecek karşıdan darbelerden korur iken ihram zırhı ise sahibini öncelikle nefsine, şehvetine ve şeytana karşı koruyacaktır.

 Haccın ve umrenin bir başka boyutu da diriliş günün mahşerin provası olmasıdır. Beyaz kefen bürünen Müslümanlar adeta ölüm ve ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. Statüleri ne olursa olsun bütün Müslümanlar aynı kıyafet içinde kardeşliklerini ve Allah’ın huzurunda eşit olduklarını gösterirler. İhramla ölümü tadarlar. İhram ölen her Müslümanın giyeceği kefeni sembolize etmektedir. İhramı giyen kişi kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliği şuurunda olarak artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkilerini hisseder.